WESS Group (Toyota) / Privātuma politika

Privātuma politika

Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, t.sk. izmantošanu.

1. Kas mēs esam?

1.1. Akciju sabiedrība “WESS”, reģistrācijas numurs 40003056294, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, Latvija, toyota@wess.lv, T. +371 67068300.

2. Ar ko mēs nodarbojamies?

3. Mūsu loma

2.1. Oficiālais Toyota un Lexus pārstāvis Latvijā ar lielāko Toyota un Lexus autosalonu tīklu Latvijā ar zīmoliem WESS Motors Toyota un Lexus Rīga Airport. WESS pamatdarbība ir jaunu Toyota un Lexus automobiļu tirdzniecība un plaša autoservisa pakalpojumu sniegšana, kā arī mazlietotu automobiļu tirdzniecība, piedāvājot saviem klientiem visaugstākā līmeņa apkalpošanu.

2.2. BOSCH Car Service  oficiālais partneris – autoservisa pakalpojumi visu marku automobiļiem.

2.3. Ar līzinga kompānijām noslēgto sadarbības līgumu ietvaros, mēs piedāvājam līzinga darījumu noformēšanu.

3.1. Attiecībā uz Jūsu personas datiem mēs esam personas datu pārzinis, izņemot sadarbību ar līzinga kompānijām, kur mēs darbojamies, kā līzinga kompāniju sadarbības partneris, un kur mums ir noteikts  personas datu apstrādātāja  statuss. Atsevišķos, dīlera līgumā atrunātajos gadījumos, mums ir personas datu apstrādātāja statuss attiecībās ar Toyota un Lexus importētāju AS Toyota Baltic (Igaunija).

4. Kādu informāciju mēs ievācam un kādiem mērķiem?

4.1. Lai izpildītu savu juridisko pienākumu, mēs ievācam un apstrādājam šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (tajā skaitā, bet ne tikai vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, darba vietu, naudas izcelsmes avotu u.c.).

4.2. Lai sniegtu Jums nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni, katrā konkrētajā gadījumā mēs ievācam un apstrādājam šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (piemēram, vārdu un uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, pasūtītāja numuru, informāciju par Jūsu automašīnu,  datus par tīmekļa vietnes apmeklējumu, u.tml.).

4.3. Mēs izmantojam Jūsu personas datus, piemēram, lai:

4.3.1. identificētu Jūs;

4.3.2. atbildētu uz Jūsu jautājumiem, ieteikumiem un sūdzībām;

4.3.3. uzlabotu mūsu servisa kvalitāti un uzzinātu Jūsu viedokli par Toyota/Lexus produktiem/pakalpojumiem (piemēram, anketas un aptaujas);

4.3.4. informētu Jūs par Toyota/Lexus jaunumiem (produktiem un pakalpojumiem),  izmantojot Jūsu izvēlēto saziņas veidu;

4.3.5. veicinātu mūsu uzņēmuma atpazīstamību;

4.3.6. nodrošinātu līzinga pakalpojumus;

4.3.7. sagatavotu, noslēgtu un izpildītu līgumus;

4.3.8. administrētu maksājumus un nodrošinātu saistību izpildi, parādu piedziņu;

4.3.9. garantijas saistību izpildei;

4.3.10. statistikas un biznesa analīzei;

4.3.11. mājas lapas uzturēšanai un attīstīšanai;

4.3.12. aizsargātu mūsu un klientu īpašumu un novērstu nelikumīgas darbības (videonovērošana);

4.3.13.    mūsu klientu lojalitātes programmu nolūkos.

 4.4. Personas datu iegūšana var notikt šādos veidos:

4.4.1. aizpildot klienta identifikācijas karti;        

4.4.2. aizpildot kontaktinformācijas formu mūsu tīmekļa vietnē, lai sazinātos ar mums;

4.4.3. tieši sazinoties ar mūsu personālu klātienē, telefoniski (saruna var tikt ierakstīta) vai elektroniski;

4.4.4. aizpildot piekrišanu jaunumu saņemšanai;

4.4.5.    piesakoties testa braucieniem;

4.4.6.    aizpildot anketu, aptauju vai piedaloties loterijā un  konkursā;

4.4.7.    izmantojot sīkdatnes (cookies);

4.4.8.    iesniedzot pieprasījumu auto nomas pakalpojuma saņemšanai, līzinga noformēšanai u.c.;

4.4.9.    veicot pirkumus un noformējot pasūtījumus;

4.4.10.    piedaloties mūsu pasākumos, kuros notiek filmēšana un fotografēšana;

4.4.11.    atrodoties mūsu telpās, kur tiek veikta videonovērošana.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1.        Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats, piemēram:

Datu subjekta piekrišana

Pamatojoties uz Jūsu rakstveida piekrišanu, mēs informējam Jūs par mūsu jaunumiem u.c.

Līguma noslēgšana un izpilde

Jūsu personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei (piemēram,  līgums par automašīnas pirkumu).

Juridiska pienākuma izpilde

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu spēkā esošā normatīvā regulējuma (likuma, MK noteikumu u.tml.) prasības.

Likumīgās (leģitīmās) intereses

Mūsu leģitīmās intereses:

  • veikt komercdarbību, piesaistot trešās personas,  kā arī informēt sabiedrību par mūsu darbību un popularizēt mūsu pakalpojumus;
  • nodrošināt efektīvus pārvaldības procesus;
  • nodrošināt savu un mūsu klientu īpašuma aizsardzību kā rezultātā var tikt veikta videonovērošana, par ko Jūs tiksiet informēts ar informatīvu zīmju palīdzību;
  • automobili testa braucienu nolūkam  var tikt aprīkoti ar speciālām drošības un izsekošanas  sistēmām, kas krāj un apstrādā  datus par automobiļa atrašanas vietu un pārvietošanu; 
  • vērsties tiesā savu interešu aizsardzībai;
  • veikt klientu atsauksmju aptaujas par apmierinātību ar WESS sniegtajiem pakalpojumiem, tajā skaitā piesaistot AS Toyota Baltic kā datu apstrādātāju, u.c.

6. Vai Jūsu personas dati tiek nodoti tālāk?

6.1. Jūsu dati ir drošībā un tie netiek pārdoti vai citā neatbilstošā veidā nodoti trešajām personām.

6.2. Toyota un Lexus importētājs  Toyota Baltic AS var nodot Jūsu datus Toyota Motor Europe, kā arī citiem pilnvarotiem partneriem Eiropas Savienībā.

6.3. Ievērojot personas datu aizsardzības tiesību aktus,  Jūsu personas dati var tikt nodoti WESS Grupas uzņēmumiem:

- AS “WESS Motors”, reģistrācijas numurs 40003195682, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, Latvija, toyota@wess.lv, tālr. +371 67068300.

- AS “WESS Select”, reģistrācijas numurs 40003609098, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 123, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, Latvija, info@wess-select.lv, tālr. +371 67004700.

Akciju sabiedrība “WESS CAPITALS”, reģistrācijas numurs 40003340440, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes pag.,  Mārupes nov., LV-2167, Latvija, wesscapitals@wess.lv, tālr. +371 67068312.

SIA “WESS Financial Services”,  reģistrācijas numurs 40103235074, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes pag.,  Mārupes nov. LV-2167, Latvija, info@wfs.lv , tālr. +371 67004029.

kā arī WESS sadarbības partnerim-īstermiņa auto nomas kompānijai SIA “Smart Car Rent”.

6.4. Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, komerciālo paziņojumu sūtīšanai, Jūsu personas dati var tikt nodoti mūsu sadarbības partneriem – apstrādātājiem, kas veic vajadzīgo apstrādi mūsu uzdevumā. 

6.5.  Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).  

7. Glabāšanas ilgums

7.1.        Jūsu personas dati tiek glabāti līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūsu personas dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta vai ciktāl normatīvais regulējums nosaka mūsu pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus.

8. Drošība

8.1.        Mēs aizsargājam Jūsu datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi atjaunoti, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.

9. Kādas ir Jūsu tiesības?

9.1.        Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:

9.1.1.    tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

9.1.2.    tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

9.1.3.    tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, t.sk. glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);

9.1.4.    tiesībām ierobežot apstrādi;

9.1.5.    tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);

9.1.6.    tiesībām nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas rada Jums tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā Jūs ievērojami ietekmē;

9.1.7.    Jums tāpat ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē jau veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Attiecībā uz komerciālo paziņojumu saņemšanu, Jūs jebkurā laikā varat atteikties no to saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, kas pieejama komerciālā paziņojuma satura nobeigumā vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu toyota@wess.lv.

9.1.8.    tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

9.2.  Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

a)    rakstveida formā klātienē mūsu birojā Kārļa Ulmaņa gatvē 125,  Mārupē, Mārupes pag.,  Mārupes novadā vai jebkurā no mūsu autosaloniem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);

b)    elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

9.3.  Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

 10. Sīkdatnes

10.1. Lai uzlabotu lietotāja pieredzi tīmekļa vietnē un analizētu informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu mājas lapu, piemēram, kuras sadaļas izraisa vislielāko interesi, mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir mazi teksta faili, kas saglabā noteiktu informāciju par lietotāja ierīci. Jums ir izvēles iespēja akceptēt sīkdatņu lietojumu vai atspējot tās pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr vēršam uzmanību, ka atspējojot sīkdatnes, Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas interaktīvās funkcijas, kas tiek piedāvātas.

10.2. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, WESS izmanto funkcionālās un analītiskās sīkdatnes.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu iekārtā pastāvīgi vai uz laiku.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Ja Jums rodas jautājumi vai neskaidrības par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz: toyota@wess.lv


Note